Rename "Cancer" to "Ebola"

by Saikou

Saikou
Taken by Kaiku
/x/
Posts: 966
Threads: 113
Joined: Dec 2014
Reputation: 27
12-17-2014, 06:37 PM
#421 (1)
Do it for her.

[Image: 687474703a2f2f692e696d6775722e636f6d2f67...652e706e67]

[Image: 68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f...542e676966]
Melancholy
unlucky
Admin
Posts: 4,041
Threads: 219
Joined: Jul 2014
Reputation: 65
12-17-2014, 06:46 PM
#422 (2)
no